Services


We get on with Oracle. For a long time. And each topic.

How can we make you happy?


You have the whole range of possibilities

Za moich czasów bazy działały szybciej... Jak żyć?

Wiesz dlaczego?

TAK – ale nie wiem co z tym zrobić…
Spoko. My będziemy wiedzieli:

 1. Zrobimy dogłębną analizę wskazanych przez Ciebie obszarów,
 2. Damy rekomendacje lub przepiszemy kod,
 3. Zasugerujemy rozwiąznia skalujące wydajność w przypadku wzrostu aplikacji.

NIE – po prostu coś nie bangla…
Nie ma problemu. Zrobimy kompletny audyt:

 1. Zrobimy analizę AWR’ów, jeśli masz diagnostic packa,
 2. Jeśli nie – stworzymy repozytorium statspack i posłużymy sie jego raportami,
 3. Zrobimy szczegółową analizę wait event’ów i powiemy Ci, gdzie leży problem,
 4. Zasugerujemy rozwiązanie,
 5. Pomożemy Ci w rozmowach z Twoim dostawcą aplikacji, żeby ogarnąć problem w jak najkrótszym czasie.

Robiliśmy to np. dla: Asseco

Order

Chciałbym mieć hurtownię. Wszyscy mają hurownię, a ja jej nie mam. To też bym chciał! Może Big Data?

 1. Zaprojektujemy  bazę zgodnie ze wszystkimi standardami – niektóre uwzględniając, a inne łamiąc bo są bez sensu,
 2. Stworzymy Ci procesy  ETL,
 3. Dobierzemy narzędzia i licencje do Twoich potrzeb i Twojej rozrzutności .
Order

Baza działa, ale boję się, że kiedyś przestanie.

Spoko. Każdy ma jakąś fobię. My na przykład panicznie boimy się braku alkoholu : )

 1. Zaprojektujemy Ci procedury HA,
 2. Stworzymy odpowiednie skrypty backup’u i odtwarzania,
 3. Zapewnimy SLA.

Robiliśmy to np. dla: AmRest (jako podwykonawca Betacom)

Order

Moi administatorzy i programiści nie dogadują się ze sobą.

Znamy to. Zorganizujemy szkolenia, na których uspójnimy wiedzę obydwu drużyn i poprowadzimy ich do wspólnego zwycięstwa.

Order

Poproszę Telefon do Przyjaciela

Pierwszy w Polsce mentoring z zakresu Oracle, którego grupą docelową są administratorzy, programiści i kadra zarządzająca IT. Pozwala na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem i rozwojem środowisk produkcyjnych przy jednoczesnym wdrożeniu procesu ciągłego uczenia się kadry. Głównym założeniem jest pomoc w rozwiązywaniu niestandardowych problemów wymagających eksperckiej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w rozwiązywaniu „beznadziejnych przypadków”. Przykładowe działania:

 • zaprojektowanie polityki bezpieczeństwa,
 • asysta przy wyborze ścieżki migracji,
 • asysta przy rozwiązywaniu niestandardowych problemów programistycznych,
 • asysta przy analizie wydajności,
 • wybór mechanizmów bazodanowych o które będzie oparta funkcjonalność (np. konteksty
 • globalne),
 • pomoc przy przeprowadzaniu rozmów z wykonawcą.

Lista problemów ma oczywiście charakter otwarty. Zakładamy, że może to być dowolny problem z obszaru zarządzania, programowania i projektowania baz danych Oracle.

Zakres usługi

Zakładamy maksymalne miesięczne wsparcie na poziomie 10 godzin i 20 niezależnych zgłoszeń. Usługa nie powinna być traktowana jako sposób na wydelegowanie części prac deweloperskich lub administracyjnych poza własny zespół. Zapewnia ona dostęp do unikatowej wiedzy eksperta, rozwija kompetencje własnego zespołu, na „żywych” problemach występujących bezpośrednio w środowisku produkcyjnym. Skraca czas poszukiwania rozwiązania, zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność stosowanych rozwiązań. Czym więc się to różni od wiedzy zdobywanej na szkoleniach?

 • nie ma sztywnej agendy oraz żadnych innych ograniczeń zakresu poruszanych zagadnień,
 • nie trzeba planować pomocy z wyprzedzeniem typowym dla wysyłania pracowników na warsztaty – czas reakcji na problem to maksymalnie jeden dzień roboczy,
 • analiza problemów bezpośrednio w „miejscu występowania bólu”, a nie na idealnie skonfigurowanych do wykonania ćwiczenia środowiskach testowych

Usługa Telefon do przyjaciela nie zastępuje tradycyjnych szkoleń. Zwłaszcza nie tych na poziomach podstawowych. Stanowi ich uzupełnienie i wyznacza kierunek rozwoju pracowników, bez konieczności zatrudniania ekstremalnie drogich zasobów eksperckich w pełnym wymiarze czasowym.

Można powiedzieć, że jest to wyszukiwarka Google z gwarancją znalezienia właściwego tropu.

Wycena netto

5000 zł/miesiąc

Trochę drogo, nie zaryzykuję…

Możesz powiedzieć: „No nie wiem, nigdy z czegoś takiego nie korzystałem, nie wiem czy to się u mnie sprawdzi i nie zaryzykuję wydania 5000 zł miesięcznie na coś czego nie przetestowałem”. Doskonale to rozumiemy, dlatego proponujemy 2 tygodniowy, bezpłatny okres próbny, po którym sam zdecydujesz, czy ma ta usługa ma u Ciebie rację bytu. Możemy skierować Cię też do jednego z naszych (chyba zadowolonych) Klientów.

Order

Mamy całą masę problemów i potrzebujemy z kimś pogadać.

Przyjedziemy i posłuchamy. Może być przy piwie?

Ktoś od nas posiedzi z Wami i pokmini problemy. Zrobi wspólną burzę mózgów i postara się zostać Waszym prywatnym katalizatorem dla rozwiązań problemów

Robiliśmy to np. dla: Microgen (jako podwykonawca Advatech)

Order

Ma być szybko i wydajnie. To może EXADATA?

PAKIET I – EXADATA NA START

Wesprzemy Cię technologicznie w zakresie administrowania środowiskiem Oracle Exadaty, utrzymamy infrastrukturę i bazy danych. Przeprowadzimy analizy, skonfigurujemy co trzeba i wdrożymy poprawki systemowe.

PAKIET II – EXADATA ADVANCED

Przeprowadzimy szczegółowy audyt pod kątem bezpieczeństwa, zoptymalizujemy Oracle Exadata pod kątem wydajności, będziemy konsolidować i migrować tam, gdzie to będzie potrzebne a na koniec opracujemy administracyjne procedury usprawniające.

Order

Mam bazę sprzed epoki kamienia łupanego i inne firmy się ze mnie śmieją.

 1. Zaprojektujemy Ci pełną ścieżkę migracji,
 2. Doradzimy jakie wersje i jaki sprzęt wybrać,
 3. Przeprowadzimy migrację przy zachowaniu jak najniższego czasu niedostępności bazy,
 4. Jeśli będziesz chciał migrować na Windowsa, postaramy się odwieść Cię od tego kroku ; ),
 5. Weźmiemy odpowiedzialność za problemy, które na pewno się pojawią po zmianie wersji.

Robiliśmy to np. dla: CODGiK (jako podwykonawca Infovide Matrix)

Order

Okazuje się, że nie wszystko da się zrobić w notatniku... Chyba potrzebujemy jakiejś aplikacji.

Kto by pomyślał? : )

Robimy: APEX, PL/SQL, Forms, Reports, BI Publisher

Znamy kogoś, kto robi: PHP

Robiliśmy to np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Order

It turns out that you can't do everything in your notepad... It looks like you need some application

 What we do is: APEX, PL/SQL, Forms, Reports, BI Publisher

 We know people who do: PHP

We have done this for: The Great Orchestra of Christmas Charity

Order

My data base dates back to the times of Moses or earlier and other companies poke fun at me

 1. We’ll design a complete migration path for you
 2. We’ll advise which versions and hardware you should choose
 3. We’ll carry out the migration with the minimal data base down time
 4. If you fancied to migrate your Windows, we’ll dissuade you from this irresponsible intention 😉
 5. We will take responsibility for all problems which will for sure appear after all these changes.

We have done this for:

CODGiK (as Infovide Matrix subcontractor)

Order

It should be fast and efficient. So maybe EXADATA?

Packet I – EXADATA FOR START

We will suport you technically with administration of Oracle Exadata, we will maintain intrastructure and data bases. We will analyse, configure what it needs to be configure and we will implement system adjustments.

Packet II – EXADATA ADVANCED

We will provide detailed audit of security, optimize Oracle Exadata for efficiency, we will consolide and migrate where it is needed, and at the end we will establish laborsaving processes.

Order

Phone a friend

The first Oracle mentoring service in Poland – its target group include administrators, developers and IT managers. It helps to minimize the risk connected with maintaining and scaling-up production environments while simultaneously implementing perpetual learning of the managers. The main aim of this function is to provide help with solving non-standard issues that require expertise and a long-standing experience in turning around “hopeless situations”. Below you can find a few suggestions to illustrate how to handle such a predicament.

Among other things, we can help you to:

 1. Design a security policy
 2. Assist in choosing migration path
 3. Assist in handling non-standard programming issues
 4. Assist in performance analysis
 5. Choose database mechanisms which will be critical to its functionality (e.g. global contexts)
 6. Communicate effectively with your service provider

The list of issues is not obviously limited to the ones mentioned above. We assume that it can be any issue concerning management, development and design aspect of Oracle databases.

What Our Service Includes

Within our service you will receive monthly support at the level of 10 hours of our involvement and 20 independent notifications, which as we assume should fully meet your needs. The service should not be treated as a way to delegate part of your development or administration effort to third parties. Thanks to it you can tap into a source of unique expertise and develop your team competences based on real-life problems that occur in the production environment. It shortens the time you need to find solutions, enhances security and performance of the solutions used. So, how is it different from the knowledge you can gain in a training room?

 • There is no fixed agenda or any other limitations to the scope of issues we can address
 • You do not need to plan assistance in advance, which is typical practice in the case of sending your employees to training – we respond within one working day at the longest
 • Problem analysis directly in the place “where you feel the pain” – not in testing environments that are perfectly configured for training purposes

The “Phone a Friend” service is not meant to replace traditional training, especially not the basic-level one. It is complimentary in nature and sets the direction for your employee development without a need to employ extremely expensive expert support full time.

You can call it a Google with a guarantee to find an appropriate solution.

Net valuation

PLN 5,000

A bit expensive, but I can risk…

Order

My DBAs and developers don't get on

We know the problem.

We’ll carry out training sessions where we’ll put both teems on the same page and lead them to their common victory.

Order

The data base is working. But I fear that once it might just get crashed

That’s ok. We fear that one day we’ll forget to buy beer.

 1. We’ll design HA procedures for you
 2. We’ll create appropriate backup and restore scripts
 3. We’ll provide SLA

We have done this for: AmRest (as a Betacom contractor)

Order

I'd like to have a data warehouse. Everyone has one and I don't. I'd like this, too.

 1. We’ll design a database that meets all the standards – we’ll follow some on them and some override, because they are just pointless
 2. We’ll create ETL processes for you
 3. And match tools and licenses according to your needs and your inclination for spending money
Order

In my times, data bases used to be faster...

You know why?

YES – but I don’t know what to do about it.

 1. We’ll conduct an in-depth analysis of the areas that you indicate
 2. We’ll make the recommendations and rewrite the code
 3. We’ll suggest the solutions to scale your performance in the event of your application being built up

NO – it just doesn’t work.

 1. We’ll carry out an AWR analysis, if you have  a diagnostic pack
 2. If not, we’ll create a statspack repository and we’ll make use of its reports
 3. We’ll suggest the solutions to scale your performance in the event of your application being built up
 4. We’ll carry out a detailed wait events analysis and we’ll tell you where the problem is
 5. We’ll help you with talks with your application supplier and sooth your strained nerves with a cooled pint or two…

We have done this for: Asseco

Order

We have lots of problems and we need to talk with someone.

Someone will sit with you and figure out what to do. We’ll make a brainstorm and we will become your personal problem-solvers.

We have done this for: Advatech

Order

Audyt wydajności

 • Wywiad z administratorami i użytkownikami aplikacji i serwera bazodanowego
 • Analiza raportów AWR lub Statspack w zależności od posiadanych licencji bazodanowych
 • Korelacja wyników analizy raportów z bieżącym przebiegiem procesów bazodanowych – analiza na podstawie widoków wydajnościowych V$ i X$ oraz plików trace
 • Analiza konfiguracji systemu operacyjnego dla badanego środowiska bazodanowego
 • Stworzenie raportu wydajnościowego, opisującego bieżący stan serwera bazodanowego – raport będzie zawierał zestaw rekomendacji
 • Audyt konkretnego procesu lub zapytania SQL
 • Analiza planów wykonania zapytania
 • Korelacja poszczególnych etapów planu wykonania zapytania ze zdarzeniami oczekiwania
 • Analiza plików trace – m.in. 10046 i 10053
 • Analiza obiektów bazodanowych, biorących udział w procesie
 • Wynikiem prac jest raport z zestawem rekomendacji lub poprawioną wersją zapytania SQL
Order

Audyt bezpieczeństwa

 • Analiza instalacji i konfiguracji środowiska Oracle;
 • Analiza konfiguracji systemu operacyjnego pod kątem dobrych praktyk dla bazy danych Oracle;
 • Analiza uprawnień systemowych i obiektowych dla poszczególnych użytkowników bazodanowych;
 • W przypadku znalezienia uprawnień uznanych za nadmiarowe – wskazanie potencjalnych wektorów ataku i ścieżek eskalacji uprawnień;
 • Analiza kodu PL/SQL pod kątem wystąpienia potencjalnych ataków typu SQL Injection;
 • Audyt zakończony raportem z rekomendacjami.
Order

Security audit

 • Analisis of instalation and configuration Oracle environment;
 • Analisis of operational system’s configuration paying special attention to good practices for Oracle database;
 • Analisis of system and object privileges for individual database users;
 • In case of finding privileges presumed as exessive – point of potential attack vectors and escalation paths of privileges;
 • Analisis of PL/SQL code paying special attention to the potential atacks like SQL Injection;
 • Audit ended with recommendation report

.

Order

Performance audit

 • Interview with administrators and users of the application and database server;
 • Analisis of the AWR or Statspack reports depending on the own license;
 • Corelation the results of the reports with the database processes – analise on the grounds of performance views V$ and X$ and trace files;
 • Analisis of the operating system configuration for the database environment research;
 • Creating performance report which describes the database server situation – the report will contain recommandations;
 • Audit of the specific process or SQL query;
 • Analisis of the plan of the query execurion;
 • Corelation specific stages of the query execution with the expectations;
 • Analisis trace files like 10046 and 10053;
 • Analisi of database objects which take part in the process;
 • The result of our work is the report with the recommentations or amended version of SQL quere.
Order

POUG Partnership

POUG is not only the official Oracle community – first of all it is the base of very active members, who are engaged in the group development both during the meetings and the preparations to them. Our message gets to the 400 people connected with databases – from the developers to the administrators and from the begginers to the experts with years of experience.

We would like to invite you to be a part of our event – it is a chance to show your brand during and before the meeting.